Plán

Grafické znázornění plánu (například graf Ganttův), který typicky popisuje posloupnost úkolů spolu s alokací zdrojů, které společně dodávají plán. V PRINCE2 by měly být projektové aktivity zdokumentovány pouze v plánech spojených s plánem projektu, scénářem nebo týmovým plánem.

Akce, které jsou přiděleny z každodenního řízení, mohou být dokumentovány v příslušném protokolu projektu (tj. registru rizik, denním protokolu, registru emisí, registru kvality), pokud nevyžadují významnou činnost.


Schedule

Graphical representation of a plan (for example, a Gantt chart), typically describing a sequence of tasks, together with resource allocations, which collectively deliver the plan. In PRINCE2, project activities should only be documented in the schedules associated with a project plan, stage plan or team plan.

Actions that are allocated from day-to-day management may be documented in the relevant project log (i.e. risk register, daily log, issue register, quality register) if they do not require significant activity.

Použito v metodice