Politika

Generic - Prohlášení o zásadách a záměru.

ITIL - Formálně zdokumentované očekávání a záměry vedení. Politiky slouží k přímému rozhodování a k zajištění konzistentního a vhodného rozvoje a implementace procesů, standardů, rolí, aktivit, IT infrastruktury apod.

PPM - Akční postup (nebo princip) přijatý organizací. Obchodní prohlášení o záměru a nastavení tónu pro kulturu organizace.


Policy

Generic – A statement of principle and intent.

ITIL – Formally documented management expectations and intentions. Policies are used to direct decisions, and to ensure consistent and appropriate development and implementation of processes, standards, roles, activities, IT infrastructure etc.

PPM – A course of action (or principle) adopted by an organization. A business statement of intent, setting the tone for an organization’s culture.

Použito v metodice