Poměr hodnoty

Poměr mezi přínosy, peněžními nebo nepeněžními a výdaji prostředků. Hodnotící měřítko.


Value ratio

The ratio between benefits, monetary or non-monetary, and expenditure of resources. A measure of value.

Použito v metodice