Přijetí

Generic - akt přijetí nebo stav přijetí nebo přijatelnosti.

ITIL - Formální shoda, že služba, proces, plán nebo jiná dodávka IT je kompletní, přesná, spolehlivá a splňuje její specifikované požadavky. Přijímání obvykle předchází vyhodnocení nebo testování změn a je často nutné předtím, než přistoupíte k další fázi projektu nebo procesu.

Například termín "služba přejímky služby" v službě ITIL Service Transition je definován jako "soubor kritérií používaných k zajištění toho, aby služba IT splňovala požadavky na funkčnost a kvalitu a že poskytovatel IT služeb je připraven provozovat novou IT službu, byl nasazen ".

PPM - formální akt, kterým se uznává, že projekt splnil dohodnuté kritéria přijetí a tím splnil požadavky svých zúčastněných stran. Například v PRINCE2 se kritéria pro přijetí termínu definuje jako "prioritní seznam kritérií, která musí splňovat projektový produkt předtím, než ho zákazník přijme, tj.

Měřitelné definice atributů požadovaných pro to, aby soubor produktů byl přijatelný pro klíčové zúčastněných stran.


Acceptance

Generic – the act of accepting or the state of being accepted or acceptable.

ITIL – Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its speci ed requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process.

For example, the term service acceptance criteria in ITIL Service Transition is de ned as ‘a set of criteria used to ensure that an IT service meets its functionality and quality requirements and that the IT service provider is ready to operate the new IT service when it has been deployed’.

PPM – The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders.

For example, in PRINCE2 the term acceptance criteria is de ned as ‘a prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable de nitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders’.

Použito v metodice