Prognóza referenční třídy

Technika, při níž jsou odhady trvání, nákladů a přínosů iniciativy odvozeny od toho, co se skutečně stalo v referenční třídě podobných projektů.

Alternativně mohou být odhady sestavovány tradičním způsobem a poté upraveny o stanovené procentní podíly založené na minulých výsledcích - to je přístup používaný v ústřední vládě Spojeného království, kde je v zelené knize HM Treasury zahrnuta standardní sada úprav o optimismu a zaujatosti .


Reference-class forecasting

A technique where forecasts of an initiative’s duration, costs and benefits are derived from what actually occurred in a reference class of similar projects.

Alternatively, estimates can be built up in the traditional manner and then adjusted by set percentages based on past performance – this is the approach used in the UK central government, where a standard set of optimism-bias adjustments are included in the HM Treasury’s Green Book.

Použito v metodice