Registr

Formální úložiště spravované vedoucím projektu, které vyžaduje, aby projektová rada souhlasila s jeho formátem, složením a používáním. PRINCE2 má tři registry: seznam registrů, registr rizik a registr kvality.


Register

A formal repository managed by the project manager that requires agreement by the project board on its format, composition and use. PRINCE2 has three registers: issue register, risk register and quality register.

Použito v metodice