Řízení kontinuity provozu

ITIL - obchodní proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit podnikání. Řízení kontinuity provozu chrání zájmy klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Proces zahrnuje snížení rizika na přijatelnou úroveň a plánování obnovy podnikových procesů, pokud dojde k narušení podnikání. Řízení kontinuity provozu stanovuje cíle, rozsah a požadavky na řízení kontinuity služeb IT.

PPM - komplexní proces řízení, který identifikuje potenciální dopady, které ohrožují organizaci a poskytuje rámec pro budování odolnosti a schopnost efektivní reakce, která chrání zájmy svých klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Řízení obnovy nebo kontinuity v případě katastrofy. Rovněž řízení celého procesu prostřednictvím školení, zkoušek a recenzí, aby byl zajištěn průběžný plán činnosti, zůstává aktuální a aktuální.


Business continuity management

ITIL – The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities.

The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management.

PPM – A holistic management process that identi es potential impacts that threaten an organization and provides a framework for building resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities.

The management of recovery or continuity in the event of a disaster. Also the management of the overall process through training, rehearsals and reviews, to ensure the business continuity plan stays current and up to date.

Použito v metodice