Řízení poptávky

Proces, který je zodpovědný za pochopení, předvídání a ovlivňování požadavků zákazníků na služby. Řízení poptávky pracuje s řízením kapacity, aby zajistilo, že poskytovatel služeb má dostatečnou kapacitu k uspokojení požadované poptávky.

Na strategické úrovni může řízení poptávky zahrnovat analýzu modelů podnikatelské činnosti a uživatelských proměn, zatímco na taktické úrovni může zahrnovat použití diferenciálního nabíjení, které povzbudí zákazníky, aby využívali služby IT v méně obsazeném čase, nebo vyžadují krátkodobé činnosti reagovat na neočekávanou poptávku nebo selhání konfigurační položky.


Demand management

The process responsible for understanding, anticipating and influencing customer demand for services. Demand management works with capacity management to ensure that the service provider has sufficient capacity to meet the required demand.

At a strategic level, demand management can involve analysis of patterns of business activity and user pro les, while at a tactical level it can involve the use of differential charging to encourage customers to use IT services at less busy times, or require short-term activities to respond to unexpected demand or the failure of a configuration item.

Použito v metodice