Řízení rizik

Generic - Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik.

ITIL - Proces odpovědný za identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik. Řízení rizik se také někdy používá k označení druhé části celkového procesu po zjištění a hodnocení rizik, stejně jako při "hodnocení a řízení rizik". Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.

PPM - Systematické uplatňování principů, přístupu a procesů na úkoly identifikace a hodnocení rizik a následné plánování a provádění rizikových reakcí.


Risk management

Generic – The process responsible for identifying, assessing and controlling risks.

ITIL – The process responsible for identifying, assessing and controlling risks. Risk management is also sometimes used to refer to the second part of the overall process after risks have been identified and assessed, as in ‘risk assessment and management’. This process is not described in detail within the core ITIL publications. See also risk assessment.

PPM – The systematic application of principles, approach and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses.

Použito v metodice