ROA

Rentabilita aktiv

Měření ziskovosti obchodní jednotky nebo organizace. Rentabilita aktiv se vypočítá vydělením čistého ročního zisku celkovou hodnotou aktiv.

Použito v metodice