Rozsah

Generic - Hranice nebo rozsah něčeho.

ITIL - Hranice nebo rozsah, v jakém je proces, postup, certifikace, smlouva apod. Například rozsah správy změn může zahrnovat všechny živé IT služby a související konfigurační položky, rozsah osvědčení ISO / IEC 20000 může zahrnovat všechny služby IT poskytované z pojmenovaného datového centra.

PPM - Pro plán, součet jeho produktů a rozsah jejich požadavků. Popisuje strukturu členění produktu pro plán a související popisy produktu.


Scope

Generic – The boundary or extent of something.

ITIL – The boundary or extent to which a process, procedure, certification, contract etc. applies. For example, the scope of change management may include all live IT services and related configuration items; the scope of an ISO/IEC 20000 certificate may include all IT services delivered out of a named data centre.

PPM – For a plan, the sum total of its products and the extent of their requirements. It is described by the product breakdown structure for the plan and associated product descriptions.

Použito v metodice