Servis charter

Dokument, který obsahuje podrobnosti o nové nebo změněné službě. Nové zavedení služeb a významné změny služeb jsou dokumentovány v listině a povoleny službou správy portfolia.

Servisní charty jsou předány do etapy životního cyklu návrhu služeb, kde bude vytvořen nový nebo upravený balík služeb. Termín "charta" se také používá k popisu úkonu povolování práce vyžadované každou etapou životního cyklu služby s ohledem na novou nebo změněnou službu.


Service charter

A document that contains details of a new or changed service. New service introductions and significant service changes are documented in a charter and authorized by service portfolio management.

Service charters are passed to the service design lifecycle stage, where a new or modified service design package will be created. The term charter is also used to describe the act of authorizing the work required by each stage of the service lifecycle with respect to the new or changed service. 

Použito v metodice