SPOF

Bod selhání

Každá položka konfigurace, která může v případě selhání způsobit incident a pro kterou nebylo provedeno protiopatření. Jediným bodem selhání může být osoba nebo krok procesu nebo činnosti, stejně jako součást IT infrastruktury.


SPOF

Single point of failure

Any configuration item that can cause an incident when it fails, and for which a countermeasure has not been implemented. A single point of failure may be a person or a step in a process or activity, as well as a component of the IT infrastructure.

Použito v metodice