Studie proveditelnosti

Včasná studie problému k posouzení, zda je řešení možné. Studie bude normálně zahrnovat problém, identifikovat a prozkoumat řadu řešení a vydat doporučení, jaká opatření je třeba podniknout. Součástí práce při vývoji možností je vypočítat obrysový obchodní případ pro každý z nich jako jeden aspekt srovnání.


Feasibility study

An early study of a problem to assess whether or not a solution is feasible. The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions and make a recommendation on what action to take. Part of the work in developing options is to calculate an outline business case for each as one aspect of comparison.

Použito v metodice