Systém záznamu

Řada souvisejících věcí, které společně slouží k dosažení celkového cíle.

Například:

Počítačový systém včetně hardwaru, softwaru a aplikací

Systém řízení včetně rámce politik, procesů, funkcí, standardů, pokynů a nástrojů, které jsou společně naplánovány a řízeny - například systém řízení jakosti

Systém správy databází nebo operační systém, který obsahuje mnoho softwarových modulů, které jsou navrženy tak, aby prováděly soubor souvisejících funkcí.


System

A number of related things that work together to achieve an overall objective. 

For example:

Computer system including hardware, software and applications

Management system, including the framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that are planned and managed together – for example, a quality management system

Database management system or operating system that includes many software modules which are designed to perform a set of related functions.

Použito v metodice