Tolerance

Přípustná odchylka nad a pod plánem cíle pro čas a náklady, aniž by došlo k eskalaci odchylky do další úrovně řízení. Mohou existovat také úrovně tolerance kvality, rozsahu, přínosu a rizika. Tolerance se uplatňuje na úrovni projektů, etap a týmů.


Tolerance

The permissible deviation above and below a plan’s target for time and cost without escalating the deviation to the next level of management. There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels.

Použito v metodice