Účetní

Role veřejného sektoru. Má osobní odpovědnost za správnost a řádnost příjmů, za které je zodpovědný, pro vedení řádných účtů, pro obezřetné a ekonomické řízení, pro zamezení vzniku odpadu a extravaganci a pro efektivní a účinné využívání zdrojů.

To přináší zodpovědnost za otázky správy a zahrnuje i správu správcovství rizik a jeho přijetí v celé organizaci.


Accounting Officer

A public sector role. Has personal responsibility for the propriety and regularity of the nances for which he or she is answerable, for the keeping of proper accounts, for prudent and economical administration, for avoidance of waste and extravagance and for the ef cient and effective use of resources.

This brings with it a responsibility for governance issues, and includes custodianship of risk management and its adoption throughout the organization.

Použito v metodice