Utility

Funkce nabízená produktem nebo službou pro splnění určité potřeby. Pomůcka může být shrnuta jako "to, co služba dělá" a může být použita k určení, zda služba je schopna splnit požadované výsledky nebo že není účelná. Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.


Utility

The functionality offered by a product or service to meet a particular need. Utility can be summarized as ‘what the service does’, and can be used to determine whether a service is able to meet its required outcomes, or is ‘ t for purpose’. The business value of an IT service is created by the combination of utility and warranty.

Použito v metodice