Vedoucí projektu

Jedinci, který je konečně zodpovědný za projekt. Jejich úkolem je zajistit, aby byl projekt během celého jeho životního cyklu zaměřen na dosažení svých cílů a poskytnutí produktu, který bude dosahovat očekávaných přínosů.


Project executive

The individual who is ultimately responsible for a project. Their role is to ensure that the project is focused throughout its lifecycle on achieving its objectives and delivering a product that will achieve the forecast benefits.

Použito v metodice