Výchozí hodnota

Generic - měření, výpočet nebo umístění použité jako základ pro srovnání.

ITIL - snímek, který slouží jako referenční bod. Mnoho snímků může být pořízeno a zaznamenáno v průběhu času, ale pouze některé budou použity jako základní čára.

Například:
AnITSMbaseline může být používán jako výchozí bod, aby se ujistil efekt plánu zlepšení služeb

Účinnost v bance může být změněna v průběhu práce po dobu trvání služby IT

Kontrola základního plánu může být použita jako součást plánu řešení, který umožňuje obnovit IT infrastrukturu na známou konfiguraci, pokud selže změna nebo uvolnění.


Baseline

Generic – A measurement, calculation, or location used as a basis for comparison.

ITIL – A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines.

For example:
AnITSMbaselinecanbeusedasastartingpointtomeasure the effect of a service improvement plan

Aperformancebaselinecanbeusedtomeasurechangesin performance over the lifetime of an IT service

Acon gurationbaselinecanbeusedaspartofaback-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known con guration if a change or release fails.

PPM – A reference level against which an entity is monitored and controlled.

Použito v metodice