Zdroj

Strategie a přístup k rozhodování o tom, zda poskytovat službu interně, zadávat externímu poskytovateli služeb nebo kombinovat tyto dva přístupy. Sourcing služeb také znamená realizaci této strategie.


Source

The strategy and approach for deciding whether to provide a service internally, to outsource it to an external service provider, or to combine the two approaches. Service sourcing also means the execution of this strategy.

Použito v metodice