Životní cyklus

Různé fáze života služby IT, položky konfigurace, incidentu, problému, změny atd. Životní cyklus definuje kategorie pro přechod na stav a stav, které jsou povoleny.

Například:
Životní cyklus aplikace zahrnuje požadavky, návrh, sestavení, nasazení, provoz, optimalizaci.

Rozšířený životní cyklus událostí zahrnuje detekci, diagnostiku, opravu, obnovu a obnovu.

Životní cyklus serveru může zahrnovat: objednaný, přijatý, testovaný, živý, likvidovaný atd.


Lifecycle

The various stages in the life of an IT service, configuration item, incident, problem, change etc. The lifecycle defines the categories for status and the status transitions that are permitted.

For example:
The lifecycle of an application includes requirements, design, build, deploy, operate, optimize

The expanded incident lifecycle includes detection,diagnosis, repair, recovery and restoration

The lifecycle of a server may include: ordered,received,in test, live, disposed etc.

Použito v metodice