Změna služby

Přidání, změna nebo odstranění všeho, co by mohlo mít vliv na služby IT. Rozsah by měl zahrnovat změny ve všech architekturách, procesech, nástrojích, metrikách a dokumentaci, stejně jako změny IT služeb a dalších položek konfigurace.


Service change

The addition, modi cation or removal of anything that could have an effect on IT services. The scope should include changes to all architectures, processes, tools, metrics and documentation, as well as changes to IT services and other configuration items.

Použito v metodice