Změňte autoritu

Osoba nebo skupina, ke kterým může projektová rada přenést odpovědnost za posuzování žádostí o změnu nebo mimospecifikace. Změna oprávnění může mít rozpočet změny a může schvalovat změny v rámci tohoto rozpočtu.


Change authority

A person or group to which the project board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-speci cations. The change authority may be given a change budget and can approve changes within that budget.

Použito v metodice