Zúčastněné strany

Generic - Osoba nebo skupina se zájmem nebo zájmem v něčem.

ITIL - Osoba, která má zájem o organizaci, projekt, IT servis atd. Zainteresované strany mohou mít zájem o aktivity, cíle, zdroje nebo výstupy. Zúčastněné strany mohou zahrnovat zákazníky, partnery, zaměstnance, akcionáře, vlastníky atd.

PPM - Jakákoli osoba, skupina nebo organizace, která může ovlivnit, ovlivnit nebo vnímat, že je ovlivněna iniciativou (programem, projektem, aktivitou, rizikem).


Stakeholder

Generic – A person or group with an interest or concern in something.

ITIL – A person who has an interest in an organization, project, IT service etc. Stakeholders may be interested in the activities, targets, resources or deliverables. Stakeholders may include customers, partners, employees, shareholders, owners etc.

PPM – Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by an initiative (programme, project, activity, risk).

Použito v metodice