ABCM

Oblast řízení kontinuity provozu

Oblast BCM je cyklický proces porozumění rizikům a dopadům, stanovení společné strategie řízení rizik, rozvíjení oblasti BCP, provádění plánovaných akcí a monitorování s cílem neustále zlepšovat oblast systému BCM.


ABCM

Area Business Continuity Management

Area BCM is a cyclic process of understanding risks and impacts, determining common strategy of risk management, developing the Area BCP, implementing the planned actions and monitoring to continuously improve the Area BCM System.

Použito v metodice