APR

Roční přezkum programu

Strukturovaná roční příležitost vrcholového vedení k přezkoumání stavu důležitých součástí programu řízení kontinuity podnikání s cílem schvalovat budoucí iniciativy, přidělit zdroje a potvrdit rozsah programu.


APR

Annual Program Review

A structured yearly opportunity for top management to review the status of important components of the business continuity management program, with the objectives of approving future initiatives, allocating resources and confirming program scope.

Použito v metodice