Audit

Proces shromažďování důkazů. Důkazy se používají k vyhodnocení toho, jak jsou splněna kritéria auditu. Audity musí být objektivní, nestranné a nezávislé a proces auditu musí být systematický i zdokumentovaný.

Audity mohou být interní nebo externí. Interní audity jsou označovány jako audity první strany, zatímco externí audity mohou být buď audity druhé nebo třetí strany. Mohou být také kombinované audity (když jsou současně prověřovány dva nebo více systémů řízení různých oborů).


Audit

Is an evidence gathering process. Evidence is used to evaluate how well audit criteria are being met. Audits must be objective, impartial, and independent, and the audit process must be both systematic and documented.

Audits can be internal or external. Internal audits are referred to as first-party audits while external audits can be either second or third party audits. They can also be combined audits (when two or more management systems of different disciplines are audited together at the same time).

Použito v metodice