BCMS

Systém řízení kontinuity provozu

Systém řízení obchodní kontinuity je součástí celkového systému řízení organizace. BCMS je soubor vzájemně propojených prvků, které organizace používají k vytváření, implementaci, provozu, sledování, revizi, udržování a zlepšování svých schopností nepřetržitého provozu. Mezi tyto prvky patří lidé, politiky, plány, postupy, procesy, struktury a zdroje.

Všechny tyto prvky se používají k zajištění toho, aby operace pokračovaly a aby produkty a služby byly dodávány na předem definovaných úrovních, aby byly chráněny značky a činnosti vytvářející hodnotu a aby byla zachována pověst a zájmy klíčových zúčastněných, kdykoli dojde k nehodám.


BCMS

Business continuity management system

A business continuity management system is part of an organization's overall management system. A BCMS is a set of interrelated elements that organizations use to establish, implement, operate, monitor, review, maintain, and improve their business continuity capabilities. These elements include people, policies, plans, procedures, processes, structures, and resources.

All of these elements are used to ensure that operations continue and that products and services are delivered at predefined levels, that brands and value-creating activities are protected, and that the reputations and interests of key stakeholders are safeguarded whenever disruptive incidents occur.

Použito v metodice