Cvičení rozhodčí

Role v rámci výkonu, který slouží k posouzení, zda jsou cvičení cíl (y) splněny, a měřit, zda činnosti se vyskytují ve správný čas a zapojit správné osoby k usnadnění jejich dosažení. Role se liší od výkonných ředitelů tím, že nemá žádnou odpovědnost za mechaniku cvičení. Jejich úloha v následném debriefingu je zásadní.


Exercise Umpire

A role within the exercise that is employed to assess whether the exercise aim(s)/objective(s) are being met and to measure whether activities are occurring at the right time and involve the correct people to facilitate their achievement. The role differs from the Exercise Directors in that it does not have any responsibility for the mechanics of the exercise. Their role in subsequent debriefing is crucial.

Použito v metodice