Fire Marshal

Osoba odpovědná za to, že všichni zaměstnanci, návštěvníci a dodavatelé evakuují místo / budovu a oznámí koordinátorovi pro naléhavé situace, pokud je jejich určená podlaha / plocha jasná.


Fire Marshal

A person responsible for ensuring that all employees, visitors and contractors evacuate a site/building and report to the Emergency Co-ordinator when their designated floor/area is clear.

Použito v metodice