Kategorie rizik

Rizika podobných typů jsou seskupena do klíčových okruhů, jinak nazývaných "kategorie rizik". Mezi tyto kategorie patří reputace, strategie, finanční, investice, provozní infrastruktura, podnikání, dodržování předpisů, lidé, technologie a znalosti.


Risk Categories

Risks of similar types are grouped together under key headings, otherwise known as ‘risk categories’. These categories include reputation, strategy, financial, investments, operational infrastructure, business, regulatory compliance, people, technology and knowledge.

Použito v metodice