Koncentrace rizik

Rizika spojená s kritickými aktivitami mise a nebo jejich závislostmi, systémovými procesy a lidmi umístěnými buď ve stejné budově nebo v blízké zeměpisné blízkosti (zóně), které nejsou reprodukovány jinde, tj. Jediným bodem selhání a nedostatkem organizační odolnosti.


Risk Concentration

The risks associated with having Mission Critical Activities and/or their dependencies, systemic processes and people located either in the same building or close geographical proximity (zone), that are not reproduced elsewhere i.e. a single point of failure and lack of organisational resilience.

Použito v metodice