MTD

Maximální přípustné prostoje

Jedná se o časový rámec, během něhož musí obnovení vstoupit v platnost předtím, než výpadek naruší schopnost organizace dosáhnout svých obchodních cílů a nebo přežití.


MTD

Maximum Tolerable Downtime

This is the timeframe during which a recovery must become effective before an outage compromises the ability of an organisation to achieve its business objectives and or survival.

Použito v metodice