Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je soubor opakujících se činností, které organizace provádí za účelem zvýšení schopnosti splnit požadavky. Neustálé zlepšování lze dosáhnout provedením auditů, sebehodnocením, recenzemi řízení a srovnávacích projektů.

Neustálé zlepšování lze dosáhnout i shromažďováním údajů, analýzou informací, stanovením cílů a prováděním nápravných a preventivních opatření.


Continual Improvement

Continual improvement is a set of recurring activities that an organization carries out in order to enhance its ability to meet requirements. Continual improvements can be achieved by carrying out audits, self-assessments, management reviews, and benchmarking projects.

Continual improvements can also be realized by collecting data, analyzing information, setting objectives, and implementing corrective and preventive actions.

Použito v metodice