Ovládání úrovně 3

Úlohou operační kontroly je implementovat akční plán taktického řízení přidělením specifických úkolů v určených oblastech odpovědnosti a velení přidělovaných zdrojů.


Level 3 Control

The role of the operational control is to implement the tactical control action plan by allocating specific tasks within the determined areas of responsibility and command of allocated resources.

Použito v metodice