Pásmo

Oblast nebo oblast charakterizovaná společným znakem nebo kvalitou, která by měla být brána v úvahu při plánování BCM, např. vysoká riziková koncentrace podnikových a / nebo průmyslových kritických aktivit v oblasti.


Zone

A region or area characterised by a common feature or quality that should be considered in BCM planning e.g. a high risk concentration of business and/or industry Mission Critical Activities in an area.


Použito v metodice