Povědomí

Cílem informovanosti je soustředit pozornost a vytvořit chápání základní obchodní kontinuity, krizového řízení, krizové komunikace nebo obav z obnovy po katastrofě. Je to vědění nebo znalost něčeho prostřednictvím bdělosti nebo pozorování nebo interpolace, co se základními smysly.


​Awareness

Awareness aims to focus attention and create understanding of basic business continuity, crisis management, crisis communication or disaster recovery concerns. It is knowing or having knowledge of something through alertness or observing or interpolating what with the basic senses.

Použito v metodice