Pracovní zařízení

Předem určený prostor s kancelářemi, telefony, počítači atd., připravený k zaměstnání týmy pro obnovu podnikání v krátké době. Může být poskytnuto interně nebo externě.


Work Area Facility

A pre-designated space provided with desks, telephones, PCs, etc. ready for occupation by business recovery teams at short notice. May be internally or externally provided.

Použito v metodice