Risk

Šance na něco, co se děje, měřeno z hlediska pravděpodobnosti a důsledků. Důsledky mohou být buď pozitivní nebo negativní. Riziko ve všeobecném smyslu lze definovat jako hrozbu akce nebo nečinnosti, které brání schopnosti organizace dosáhnout svých obchodních cílů. Výsledky rizika jsou vymezeny dopadem.


Risk

The chance of something happening, measured in terms of probability and consequences. The consequence may be either positive or negative. Risk in a general sense can be defined as the threat of an action or inaction that will prevent an organisation’s ability to achieve its business objectives. The results of a risk occurring are defined by the impact.

Použito v metodice