Řízení rizik

Kultura, procesy a struktury, které jsou zavedeny pro efektivní řízení potenciálních příležitostí a nepříznivých účinků.

Vzhledem k tomu, že není možné nebo žádoucí eliminovat všechna rizika, je cílem zavést nákladově efektivní procesy, které sníží rizika na přijatelnou úroveň, odmítnout nepřijatelná rizika a léčit rizika finančními zásahy, např. Převodem jiných rizik prostřednictvím pojištění nebo jinými prostředky nebo organizačními zásah.


Risk Management

The culture, processes and structures that are put in place to effectively manage potential opportunities and adverse effects.

As it is not possible or desirable to eliminate all risk, the objective is to implement cost effective processes that reduce risks to an acceptable level, reject unacceptable risks and treat risk by financial interventions i.e. transfer other risks through insurance or other means, or by organisational intervention.

Použito v metodice