Studené místo

Místo (datové centrum / pracoviště) vybavené vhodnou ekologickou kondicionací, elektrickou konektivitou, komunikačním přístupem, konfigurovatelným prostorem a přístupem umožňujícím instalaci a provoz zařízení od klíčových zaměstnanců požadovaných k obnovení obchodních operací.


Cold Site

A site (data centre/ work area) equipped with appropriate environmental conditioning, electrical connectivity, communications access, configurable space and access to accommodate the installation and operation of equipment by key employees required to resume business operations.

Použito v metodice