Systém řízení

Systém řízení je soubor vzájemně propojených nebo interaktivních prvků, které organizace používají k řízení a kontrole uplatňování politik a dosažení cílů.

Systém řízení založený na procesech používá procesní přístup k řízení a kontrole uplatňování svých politik a dosažení jejich cílů. Systém řízení založený na procesech je síť mnoha vzájemně propojených a propojených procesů (prvků).

Procesní přístup je strategií řízení. Když manažeři používají procesní přístup, znamená to, že řídí procesy, které tvoří jejich organizaci, interakce mezi těmito procesy a vstupy a výstupy, které je spojují.


Management system

A management system is a set of interrelated or interacting elements that organizations use to direct and control how policies are applied and objectives are achieved.

A process-based management system uses a process approach to manage and control how its policies are applied and its objectives are achieved. A process-based management system is a network of many interrelated and interconnected processes (elements).

The process approach is a management strategy. When managers use a process approach, it means that they manage the processes that make up their organization, the interaction between these processes, and the inputs and outputs that tie them together.

Použito v metodice