Úřad pro případ nehody

Centrální policie kontroluje kontaktní a informační místo pro všechny záznamy a údaje týkající se obětí a smrtelných nehod.


Casualty Bureau

The central police controlled contact and information point for all records and data relating to casualties and fatalities.

Použito v metodice