Canary Release

Strategie go-live, ve které je nová verze aplikace vydána na malou podmnožinu výrobních serverů a je silně sledována, aby zjistila, zda se chová podle očekávání. Pokud se vše zdá být stabilní, nová verze je rozvinutá do celého výrobního prostředí.


Canary Release

A go-live strategy in which a new application version is released to a small subset of production servers and heavily monitored to determine whether it behaves as expected. If everything seems stable, the new version is rolled out to the entire production environment.

Použito v metodice