DTP

Parasoft Development Testing Platform

DTP umožňuje průběžné testování. Při využívání politik DTP důsledně aplikuje postupy kvality softwaru napříč týmy a v rámci SDLC. Umožňuje vaši snahu o kvalitu posunout vlevo - poskytnout platformu pro automatickou prevenci defektů a jednotné měření rizika.


DTP

Parasoft Development Testing Platform

DTP enables Continuous Testing. Leveraging policies, DTP consistently applies software quality practices across teams and throughout the SDLC. It enables your quality efforts to shift left–delivering a platform for automated defect prevention and the uniform measurement of risk.

Použito v metodice