Lean

Přístup nebo metodika, která se zaměřuje na snížení odpadu ve výrobním procesu tím, že se zaměřuje na zachování hodnoty.

Většinou odvozené z postupů vyvinutých společností Toyota v oblasti výroby automobilů, byly na vývoj softwaru použity chudé koncepty v rámci agilních metodik. Mapa hodnotových toků (VSM), která se snaží vizuálně identifikovat cenné a nehospodárné procesní kroky, je klíčovým štíhlým nástrojem.


Lean

“Lean manufacturing” or “lean production” is an approach or methodology that aims to reduce waste in a production process by focussing on preserving value. Largely derived from practices developed by Toyota in car manufacturing, lean concepts have been applied to software development as part of agile methodologies. The Value Stream Map (VSM), which attempts to visually identify valuable and wasteful process steps, is a key lean tool.

Použito v metodice