MSSQL

Microsoft Server Structured Query Language

Systém správy relačních databází vyvinutý společností Microsoft. Jako databázový server jde o softwarový produkt, jehož primární funkcí je ukládat a načítat data požadovaná jinými softwarovými aplikacemi, ať už se jedná o tytéž počítače nebo ty, které běží na jiném počítači v síti (včetně internetu).


MSSQL

Microsoft Server Structured Query Language

A relational database management system developed by Microsoft. As a database server, it is a software product whose primary function is to store and retrieve data as requested by other software applications, be it those on the same computer or those running on another computer across a network (including the Internet).

Použito v metodice