NFRs

Nefunkční požadavky

Specifikace vlastností systému, jako je snadnost použití, jasnost návrhu, latence, rychlost, schopnost pracovat s velkým počtem uživatelů apod., Které popisují, jak snadno nebo efektivně lze použít funkcionalitu, spíše než jednoduše, zda existuje . Tyto charakteristiky lze také vyřešit a vylepšit pomocí smyčky zpětné vazby s kontinuálním dodáním.


NFRs

Non-Functional•Requirements

The specification of system qualities such as ease-of-use, clarity of design, latency, speed, ability to handle large numbers of users etc. that describe how easily or effectively a piece of functionality can be used, rather than simply whether it exists. These characteristics can also be addressed and improved using the Continuous Delivery feedback loop.

Použito v metodice