OrientDB

Open source systém pro správu databází NoSQL napsaný v Javě. Jedná se o databázi založenou na dokumentech, ale vztahy jsou řízeny jako v databázích grafů s přímým spojením mezi záznamy. Podporuje režimy bez schématu, schématu a schématu. Má silný systém zabezpečení profilování založený na uživatelích a rolích a podporuje SQL jako jazyk dotazu.


OrientDB

OrientDB is an open source NoSQL database management system written in Java. It is a document-based database, but the relationships are managed as in graph databases with direct connections between records. It supports schema-less, schema-full and schema-mixed modes. It has a strong security profiling system based on users and roles and supports SQL as a query language.

Použito v metodice